Všechny vouchery mají platnost 12 měsíců od data zakoupení.

Reklamační řád prodávajícího

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat oskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: gamecenterbrno.cz

Společnost: GAMES BRNO s.r.o.

Se sídlem: Jánská 9, Brno 602 00

IČ/DIČ: 08610011

E-mailová adresa: shop@gamecenterbrno.cz

Telefonní číslo: +420 777 754 486

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                    

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*)                                    jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (*)  

                                              

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (*) 

 

zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji výměnu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). 

 

  1. Datum objednání (*)                           datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

                                    , Dne 

 

 

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem např. výpisem z účtu.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Způsoby by spotřebitelé měli mít možnost najít v obchodních podmínkách.

 

Podle české praxe by měl stačit i výpis z účtu.